Powrót do strony ZG NSZZPPNajnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest
                                                                      Witamy na stronie internetowej           Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa !!!
STATUT
STRUKTURA i ZASIĘG
DEKLARACJA PROGRAMOWA
DOKUMENTY ZG
KONTAKT Z NAMI
 
AKTUALNOŚCI
KOMUNIKATY 2012r.
KOMUNIKATY 2011r.
 
NSZZ POLICJANTÓW
NSZZ FiPW
NSZZ FSG
ZZS FLORIAN
 
JAK ZOSTAĆ ZWIĄZKOWCEM !!!
PRAWO-SEJM
SPORY ZBIOROWE
 
Inne
GALERIA XX LECIE
GALERIA Sztandar
URZĘDY CENTRALNE
CIEKAWE STRONY

Napisz do Nas !!!

Jesteś naszym

Gościem !!!

 

 


28 sierpnia 2014 roku

Komunikat FZZ SM

dot. projektu ustawy o komisjach lekarskich

 

   28 sierpnia 2014 roku w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614).
   Podczas posiedzenia podkomisji wiceminister Piotr Stachańczyk przedstawił poprawki do projektu ustawy o komisjach lekarskich.
   Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych, uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez stronę związkową zostały omówione i wyjaśnione podczas spotkań roboczych w MSW, które odbyły się w dniach 31 lipca i 26 sierpnia 2014 roku.


31 lipca 2014 roku

 

ROBOCZE SPOTKANIE w MSW

 

       W dniu 31 lipca br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obyło się spotkanie przedstawicieli MSW z reprezentantami związków zawodowych wschodzących skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA       i  Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ,,Solidarność”.

       Tematem spotkania było omówieniu zgłoszonych uwagi do projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2614). Przedstawiciele związków zawodowych uczestniczących w spotkaniu potrzymali swoje stanowiska zgłoszone w przesłanych do MSW pismach i negatywnie ocenili propozycje zawarte w przedmiotowym projekcie.

         Kolejne spotkanie w kwestii przedmiotowej ustawy przewidywane jest w terminie pomiędzy 17 a 27 sierpnia 2014 roku.


PROSIMY O NADSYŁANIE UWAG !!! poniżej link do projektu
Druk sejmowy nr 2614:
 


16-17 czerwca 2014 roku

 

KOMUNIKAT ZG NSZZ PP

 

       W dniach 16-17 czerwca 2014 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Podczas posiedzenia omówiono aktualną sytuację w służbie  ze szczególnym uwzględnieniem m.in.:

 


12 czerwca 2014 roku

     

SPOTKANIE FEDERACJI Z MINISTREM

      12 czerwca 2014 roku w budynku MSW w Warszawie odbyło się spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza i Sekretarza Stanu w MSW Piotra Stachańczyka z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.


22 maja 2014 roku

 

NOWE WARUNKI UBEZPIECZEŃ

 

     W dniu 22 maja 2014 roku w Warszawie Związki Zawodowe podpisały nowe umowy ubezpieczenia wprowadzające nowy program grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń osobowych dla pracowników i funkcjonariuszy PSP oraz członków ich rodzin - Program PSP 2014.

     Pogram został wynegocjowany i opracowany przez brokera - Mentor S.A. przy udziale Związków zawodowych działających w PSP, które na mocy porozumienia z Komendantem Głównym PSP przejęły rolę ubezpieczającego. Rozmowy dotyczące nowego programu, poprzedzone zostały konkursem ofert, do którego zaproszono czołowych ubezpieczycieli działających na polskim rynku ubezpieczeń.

 

*wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy

 


21 maja 2014 roku

SPOTKANIE MSW

 

       21 maja 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicieli MSW z reprezentantami związków zawodowych funkcjonariuszy służb mundurowych.
      Spotkanie miało na celu omówienie uwag zgłoszonych przez związki zawodowe do wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykazu chorób pozostających w związku z pełnieniem służby oraz sposobu ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy.

* projekty rozporządzeń strona MSW


Zgodnie z decyzją Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zamieszczamy plakat dotyczący głosowania poszczególnych parlamentarzystów w sprawie niekorzystnej dla żołnierzy i funkcjonariuszy ustawy o L-4


13-15 maja 2014 roku

IV KONGRES FORUM ZZ

Podczas obrad Kongresu Delegaci wybrali nowe władze centrali. Przewodniczącym został Tadeusz Chwałka. Na 219 uprawnionych do głosowania delegatów w pierwszej turze uzyskał wymaganą większość głosów. Na drugim miejscu uplasował się Józef Partyka, kandydujący z ramienia NSZZ Policjantów. Pełna relacja z obrad i dokonanych wyborów na stronie ForumZZ - http://www.fzz.org.pl .


07 maja 2014 roku

 

Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

w sprawie sytuacji finansowej pracowników cywilnych w służbach mundurowych resortu spraw wewnętrznych

 

      07 maja 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych, poświęcone w całości pracownikom cywilnym resortu spraw wewnętrznych. Omawiając i przedstawiając realizację podwyżek po "145 zł" miesięcznie, wielokrotnie podkreślano iż pomimo "zamrożenia funduszu wynagrodzeń" możliwe jest kontynuowanie programu i włączenie tej kwoty na stałe do wynagrodzenia.

      Komisja uchwaliła dezyderat w sprawie potrzeby systemowego uregulowania sytuacji płacowych pracowników cywilnych resortu, adresując go do Prezesa Rady Ministrów.

 

TRANSMISJA Z POSIEDZENIA    - żródło sejm.gov.pl


07 maja 2014 roku

Komunikat Federacji

 

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej, postanawia wzmóc kampanię informacyjną, w której ramach żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych, ich rodziny, emeryci i renciści służb mundurowych oraz społeczeństwo otrzymają informację, jak poszczególni parlamentarzyści głosowali nad projektem ustawy w sprawie L-4 żołnierzy i funkcjonariuszy. (...) 

 

Wystąpienie Prezes Rady Ministrów - Spotkanie
16-18 października 2013 roku

 

Krajowa Konferencja  Delegatów

NSZZ PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA

Karpacz 2013 rok

 Podczas obrad ZJAZDU podsumowano miniony rok, ze szczególnym uwzględnieniem planowych zmian w zakresie projektu ustawy o L-4 funkcjonariuszy służb mundurowych, dokonując podsumowania wyników akcji i działań podejmowanych przez FEDERACJĘ ZZ SM w ramach akcji protestacyjnej.

Omawiając aktualną sytuację w służbie i ostatnie działania Związku podjęto uchwały i stanowiska m.in. w sprawie: organizacji przyszłorocznego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, utworzenia związkowego funduszu wsparcia i protestacyjnego, kontynuowania działań w zakresie problemu dyskryminacji i utrudnia wykonywania działalności związkowej, czasu służby strażaka i rozliczania funduszy na wypłatę nadgodzin, dodatkowego zarobkowania, odbywania szkolenia podstawowego, ochrony danych osobowych funkcjonariuszy, problemu uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 roku, oraz braku regulacji płac pracowników cywilnych w roku 2012 i 2013 roku.

W trakcie obrad odbyło się także spotkanie Delegatów z nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim – Zastępcą Komendanta Głównego PSP, któremu przekazano uwagi i pytania delegatów dotyczące problemów występujących w poszczególnych komendach.

          Podjęte uchwały i stanowiska zostaną przekazane w najbliższym czasie Komendantowi Głównemu i staną się podstawą dalszych wystąpień i działań Związku.

Przewodniczący ZG NSZZ PP

Krzysztof Hetman 
17,18,19 października 2012 roku

Krajowa Konferencja  Delegatów

NSZZ PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA

Mielno-Unieście

 

W trakcie trwania obrad dokonano posumowania i oceny działalności Związku, udzielając absolutorium Zarządowi Głównemu za okres objęty sprawozdaniem. Szczególną uwagę poświęcono:

 • Nowelizacji ustawy emerytalnej – uchwalenie i przebieg prac nad ustawą,

 • Wzrost wynagrodzeń w 2012 roku (funkcjonariusze) - nierówne traktowanie służb mundurowych, w tym kontynuacja skutków na lata następne,

 • Płace pracowników cywilnych – planowane "podwyżki" na 2012 rok, w tym problem niedoszacowania budżetów w tym zakresie,

 • Aktualny stan prac nad projektami rozporządzeń w zakresie „L-4” i komisji lekarskich,

 • Nadgodziny – formy i przyjęte rozwiązania w zakresie  rozliczania godzin ponadnormatywnych

 • Sposób prowadzenia dialogu społecznego i forma współpracy z przełożonymi w ramach PSP - problem dyskryminacji i utrudnia wykonywania działalności związkowej,

 • Problem funkcjonowania i poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie,

Omawiając powyższe tematy dużą uwagę poświęcono na omówienie przebiegu i zakresu działań podjętych przez FEDERACJĘ ZZ SM w ramach akcji protestacyjnej, która ze względu na zmieniający się zakres, czas i formy, wzbudzała duże emocje i poruszenie wśród całego środowiska.

W trakcie obrad odbyło się także spotkanie Delegatów z nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim – Zastępcą Komendanta Głównego PSP.

          Podjęte uchwały i stanowiska zostaną przekazane w najbliższym czasie Komendantowi Głównemu i staną się podstawą dalszych wystąpień i działań Związku.

Przewodniczący ZG NSZZ PP

Krzysztof Hetman 
08 maja 2011 roku

 

Uroczystość poświęcenia Sztandaru

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa

(...)Dzisiaj w tak znamienitym miejscu, dokonując aktu poświęcenia sztandaru, w ten symboliczny sposób, chcąc uhonorować wieloletnią i ofiarną działalność strażaków wykonujących swoje zadania w szczególnych warunkach służby, pragnąłbym odczytać akt nadania sztandaru, oddając się pod opiekę św. Floriana patrona wszystkich strażaków. (...)

     13,14,15 października 2010 roku

 

Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Związku,

 Uroczystość obchodów 20–lecia  powstania Związku

i Prezentacja Sztandaru

 

K O M U N I K A T    

 

               Informuję, iż podczas obrad SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA w dniach 13-15 października 2010 roku dokonano wyboru nowych władz Związku w skład, którego wchodzą:

ZARZĄD GŁÓWNY

Przewodniczący            - Krzysztof HETMAN - KG PSP Warszawa

Wiceprzewodniczący     - Jacek PRZYBYLSKI  - KP PSP Brzeg

Wiceprzewodniczący     - Zbigniew ROGODZIŃSKI - KM PSP Konin

Wiceprzewodniczący     - Paweł BOREK   - KP PSP Ostrowiec Św.

Sekretarz                      - Mariusz CYRAN  - KM PSP Lubaczów

Skarbnik                       - Grzegorz SZYMAŃSKI - KM PSP Poznań        

Członek Zarządu            - Jolanta PUK   - KM PSP Zielona Góra

Członek Zarządu            - Andrzej LISIECKI   - KW PSP Warszawa

Członek Zarządu            - Hieronim SARAN   - KP PSP Chełmno

Członek Zarządu            - Jacek FILAS  - KP PSP Wodzisław Śląski

Członek Zarządu            - Janusz Wieczorek - KP PSP Mrągowo                  

Członek Zarządu            - Marek MUĆKO - KM PSP Poznań

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodniczący            - Piotr GUDALEWSKI   - KW PSP Gdańsk

Wiceprzewodniczący     - Jolanta BARCZYK      - KP PSP Szczecinek  

Sekretarz                     - Krzysztof SKOWROŃSKI   - KP PSP Wołów

Członek Komisji            - Jan PŁACZEK  - KP PSP Wodzisław Śląski

 

GALERIA ZDJĘĆ NSZZ PP

 

 foto: kpt. Sławomir Brandt - KW PSP Poznań

 

GALERIA ZDJĘĆ 20 lat NSZZ PP - KW PSP Poznań


 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa jest ogólnopolską organizacją związkową działającą w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Od samego początku swej działalności jest strukturą związkową nie związaną z żadnym ugrupowaniem politycznym. Podstawowym celem i obszarem działania jest poprawa sytuacji strażaków w zakresie praw pracowniczych i związkowych.

Priorytetem w działalności związku jest ukierunkowanie się na działalność związkową w zakresie :

 • Kształtowania prawidłowych i efektywnych warunków służby, pracy i płacy oraz innych świadczeń na rzecz każdego funkcjonariusza i pracownika,
 • Przeciwdziałania zmianom przepisów regulujących warunki służby, pogarszających sytuację socjalną i bytową funkcjonariuszy i pracowników,
 • Tworzenia i kształtowanie nowoczesnych stosunków pracy i służby, w tym w szczególności wdrażania zasad dialogu społecznego pomiędzy partnerami społecznymi,
 • Doprowadzenie do zrównania praw i świadczeń z innymi służbami MSWiA,
 • Wnioskowanie i udział w pracach nad nowelizacją aktów prawnych dotyczących pragmatyki służby i świadczeń, szczególnie przygotowujących naszą formację do wejścia do Unii Europejskiej,
   
Co Nowego na
Stronie

Prośba o POMOC !!!

 

INNE ZWIĄZKI
Wielkopolska
 

 

Jak założyć związek ?

Informacje jak założyć Związek Zawodowy w

swojej jednostce.......

pokaz wiecej ......

 

Wasz Głos

Masz informacje którymi możesz się podzielić napisz....

napisz do nas ....

 

REGULAMIN FUNDACJI
ZAŁĄCZNIKI WNIOSEK

 

Wielkopolska

 

 
|Strona Główna| Aktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa