Powrót do strony ZG NSZZPPNajnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest
                                                                      Witamy na stronie internetowej           Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa !!!
STATUT
STRUKTURA i ZASIĘG
DEKLARACJA PROGRAMOWA
DOKUMENTY ZG
KONTAKT Z NAMI
 
AKTUALNOŚCI
KOMUNIKATY 2012r.
KOMUNIKATY 2011r.
 
NSZZ POLICJANTÓW
NSZZ FiPW
NSZZ FSG
ZZS FLORIAN
 
JAK ZOSTAĆ ZWIĄZKOWCEM !!!
PRAWO-SEJM
SPORY ZBIOROWE
 
Inne
GALERIA XX LECIE
GALERIA Sztandar
URZĘDY CENTRALNE
CIEKAWE STRONY

Napisz do Nas !!!

Jesteś naszym

Gościem !!!

 

 


      

Uwaga! Alarm dla małych i dużych kinomanów. Już 16 maja w Poznaniu odbędzie się Pali się! Film Festival – pierwszy festiwal filmów o tematyce strażackiej. W programie bloki filmowe dla najmłodszych i nieco starszych, wielki piknik strażacki oraz konkurs filmowy z wykładem profesora Jana Bralczyka.

 

        Pali się! Film Festival to pionierskie przedsięwzięcie, prezentujące w dużej mierze nieodkryty potencjał straży pożarnej. Nowoczesna służba pożarnicza to ogromne struktury: ludzkie, techniczne i logistyczne. Tylko takie zasoby energii i środków są w stanie zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo i pomoc w najtrudniejszych nawet chwilach, gdy trzeba ścigać się z czasem i opanować nieokiełznany żywioł.

Wśród prezentowanych podczas festiwalu filmów będzie klasyka polskiej animacji dla dzieci, niezależne filmy konkursowe oraz dzieła z kanonu światowej kinematografii jak „Pali się moja panno” Miloša Formana.

Szczegółowe informacje: www.psff.poznan.pl


08 Kwietnia 2014 roku

 

Wielkopolska - Wybory Zarządu Wojewódzkiego

 

      W dniu 8 kwietnia br., odbyły się wybory wojewódzkich władz NSZZ Pracowników Pożarnictwa na kolejną 4-letnią kadencję. Wyniki wyborów wskazują na pełną akceptację dotychczasowych działań związku zawodowego, w tym również w ramach wielkopolskiej Federacji ZZSM. Gościem honorowym była posłanka Krystyna Łybacka (SLD), która otrzymała zaszczytny tytuł Honorowego Członka NSZZ Pracowników Pożarnictwa w dowód wdzięczności za całokształt współpracy.

       Specjalnymi gośćmi spoza środowiska mundurowego byli również przedstawiciele wielkopolskiej palestry: mecenasowie Wojciech Wiza i Mariusz Paplaczyk, z którymi strażacy zrzeszeni w NSZZ PP nawiązali ścisłą współpracę w obronie praw funkcjonariuszy do godnej i bezpiecznej służby.

* źródło www.fzzsm.pl


18 marca 2014 roku

 

CYWILE - Spotkanie MSW

 

W dniu 18 marca 2014 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących pracowników cywilnych służb resortu spraw wewnętrznych z  Panem Grzegorzem Karpińskim, Podsekretarzem Stanu w MSW.

 


14 marca 2014 roku

 

Prezydent RP podpisał ustawę dot L4

 

      Za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim żołnierze, policjanci, strażacy, pogranicznicy, więziennicy, funkcjonariusze służb specjalnych i BOR dostaną 80% zasiłek chorobowy, a nie tak jak dotychczas 100%.

      Odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie w związku z tym nagroda roczna, natomiast zmniejszenie uposażenia nie będzie uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru uprawnień emerytalnych i rentowych.
      Środki stanowiące różnicę (20%) w uposażeniu osób pozostających na zwolnieniu, zasilać mają fundusze przeznaczone na nagrody i zapomogi dla tych funkcjonariuszy, którzy faktycznie przebywać będą na służbie.


07 marca 2014 roku

Spotkanie Prezydiów trzech central

      W dniu 7 marca 2014 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów trzech central związkowych działających w strukturach PSP tj., KSP NSZZ Solidarność, ZZS ,,Florian”, NSZZ Pracowników Pożarnictwa.


06 marca 2014 roku

 

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku

 

     W dniu 06 marca 2014 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Omawiając aktualne zdarzenia i sytuacje w służbie przedyskutowano i omówiono następujące tematy (...)


04 marca 2014 roku

 

Posiedzenie Federacji Związków Zawodowych

Służb Mundurowych

         W dniu 04 marca 2014 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Dokonano podsumowania dotychczasowych przedsięwzięć i podjętych form protestu, w tym ostatniej pikiety pod Parlamentem w dniu w 19 lutego 2014 roku.


20 luty 2014 roku

Senat RP przyjął niekorzystne warunki ustawy  "L4"

       20 lutego 2014 roku Senat przyjął projekt ustawy dot. L4 pomimo sprzeciwu wszystkich służb zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W głosowaniu wzięło udział 76 Senatorów, za przyjęciem było 51, przeciw - 25, żaden Senator nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta RP.


19 luty 2014 roku

Pikieta służb mundurowych przed parlamentem

       W dniu 19 lutego 2014 roku Związkowcy ze służb mundurowych pikietują przed Sejmem przeciwko ustawie, która obniża zasiłki chorobowe dla funkcjonariuszy i żołnierzy. Delegacja protestujących  przekazała marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi - za pośrednictwem dyrektora jego gabinetu - petycję, w której domaga się odrzucenia niekorzystnej dla funkcjonariuszy ustawy. 

     Serdecznie dziękuję w imieniu Zarządu Głównego wszystkim uczestnikom pikiety, którzy pomimo wszelkich przeciwności stawili się przed parlamentem, prezentując sprzeciw całego naszego środowiska wobec krzywdzącego funkcjonariuszy projektu ustawy o zwolnieniach lekarskich.

Przewodniczący ZG NSZZ PP

Krzysztof Hetman 


10 luty 2014 roku

Konferencja Prasowa Federacji ZZ Służb Mundurowych

        W dniu 10.02.2014 roku  w sali konferencyjnej OISW w Warszawie odbyła się Konferencja Prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb  Mundurowych.

         Apelujemy do naszych Koleżanek i Kolegów o aktywne włączenie się w działania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zmierzające do zablokowania niekorzystnych zmian ustawowych w obecnym kształcie, poprzez zgłaszanie uwag i zastrzeżeń.

  


16-18 października 2013 roku

 

Krajowa Konferencja  Delegatów

NSZZ PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA

Karpacz 2013 rok

 Podczas obrad ZJAZDU podsumowano miniony rok, ze szczególnym uwzględnieniem planowych zmian w zakresie projektu ustawy o L-4 funkcjonariuszy służb mundurowych, dokonując podsumowania wyników akcji i działań podejmowanych przez FEDERACJĘ ZZ SM w ramach akcji protestacyjnej.

Omawiając aktualną sytuację w służbie i ostatnie działania Związku podjęto uchwały i stanowiska m.in. w sprawie: organizacji przyszłorocznego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, utworzenia związkowego funduszu wsparcia i protestacyjnego, kontynuowania działań w zakresie problemu dyskryminacji i utrudnia wykonywania działalności związkowej, czasu służby strażaka i rozliczania funduszy na wypłatę nadgodzin, dodatkowego zarobkowania, odbywania szkolenia podstawowego, ochrony danych osobowych funkcjonariuszy, problemu uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 roku, oraz braku regulacji płac pracowników cywilnych w roku 2012 i 2013 roku.

W trakcie obrad odbyło się także spotkanie Delegatów z nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim – Zastępcą Komendanta Głównego PSP, któremu przekazano uwagi i pytania delegatów dotyczące problemów występujących w poszczególnych komendach.

          Podjęte uchwały i stanowiska zostaną przekazane w najbliższym czasie Komendantowi Głównemu i staną się podstawą dalszych wystąpień i działań Związku.

Przewodniczący ZG NSZZ PP

Krzysztof Hetman 
17,18,19 października 2012 roku

Krajowa Konferencja  Delegatów

NSZZ PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA

Mielno-Unieście

 

W trakcie trwania obrad dokonano posumowania i oceny działalności Związku, udzielając absolutorium Zarządowi Głównemu za okres objęty sprawozdaniem. Szczególną uwagę poświęcono:

 • Nowelizacji ustawy emerytalnej – uchwalenie i przebieg prac nad ustawą,

 • Wzrost wynagrodzeń w 2012 roku (funkcjonariusze) - nierówne traktowanie służb mundurowych, w tym kontynuacja skutków na lata następne,

 • Płace pracowników cywilnych – planowane "podwyżki" na 2012 rok, w tym problem niedoszacowania budżetów w tym zakresie,

 • Aktualny stan prac nad projektami rozporządzeń w zakresie „L-4” i komisji lekarskich,

 • Nadgodziny – formy i przyjęte rozwiązania w zakresie  rozliczania godzin ponadnormatywnych

 • Sposób prowadzenia dialogu społecznego i forma współpracy z przełożonymi w ramach PSP - problem dyskryminacji i utrudnia wykonywania działalności związkowej,

 • Problem funkcjonowania i poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie,

Omawiając powyższe tematy dużą uwagę poświęcono na omówienie przebiegu i zakresu działań podjętych przez FEDERACJĘ ZZ SM w ramach akcji protestacyjnej, która ze względu na zmieniający się zakres, czas i formy, wzbudzała duże emocje i poruszenie wśród całego środowiska.

W trakcie obrad odbyło się także spotkanie Delegatów z nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim – Zastępcą Komendanta Głównego PSP.

          Podjęte uchwały i stanowiska zostaną przekazane w najbliższym czasie Komendantowi Głównemu i staną się podstawą dalszych wystąpień i działań Związku.

Przewodniczący ZG NSZZ PP

Krzysztof Hetman 
08 maja 2011 roku

 

Uroczystość poświęcenia Sztandaru

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa

(...)Dzisiaj w tak znamienitym miejscu, dokonując aktu poświęcenia sztandaru, w ten symboliczny sposób, chcąc uhonorować wieloletnią i ofiarną działalność strażaków wykonujących swoje zadania w szczególnych warunkach służby, pragnąłbym odczytać akt nadania sztandaru, oddając się pod opiekę św. Floriana patrona wszystkich strażaków. (...)

     13,14,15 października 2010 roku

 

Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Związku,

 Uroczystość obchodów 20–lecia  powstania Związku

i Prezentacja Sztandaru

 

K O M U N I K A T    

 

               Informuję, iż podczas obrad SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA w dniach 13-15 października 2010 roku dokonano wyboru nowych władz Związku w skład, którego wchodzą:

ZARZĄD GŁÓWNY

Przewodniczący            - Krzysztof HETMAN - KG PSP Warszawa

Wiceprzewodniczący     - Jacek PRZYBYLSKI  - KP PSP Brzeg

Wiceprzewodniczący     - Zbigniew ROGODZIŃSKI - KM PSP Konin

Wiceprzewodniczący     - Paweł BOREK   - KP PSP Ostrowiec Św.

Sekretarz                      - Mariusz CYRAN  - KM PSP Lubaczów

Skarbnik                       - Grzegorz SZYMAŃSKI - KM PSP Poznań        

Członek Zarządu            - Jolanta PUK   - KM PSP Zielona Góra

Członek Zarządu            - Andrzej LISIECKI   - KW PSP Warszawa

Członek Zarządu            - Hieronim SARAN   - KP PSP Chełmno

Członek Zarządu            - Jacek FILAS  - KP PSP Wodzisław Śląski

Członek Zarządu            - Janusz Wieczorek - KP PSP Mrągowo                  

Członek Zarządu            - Marek MUĆKO - KM PSP Poznań

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodniczący            - Piotr GUDALEWSKI   - KW PSP Gdańsk

Wiceprzewodniczący     - Jolanta BARCZYK      - KP PSP Szczecinek  

Sekretarz                     - Krzysztof SKOWROŃSKI   - KP PSP Wołów

Członek Komisji            - Jan PŁACZEK  - KP PSP Wodzisław Śląski

 

GALERIA ZDJĘĆ NSZZ PP

 

 foto: kpt. Sławomir Brandt - KW PSP Poznań

 

GALERIA ZDJĘĆ 20 lat NSZZ PP - KW PSP Poznań


 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa jest ogólnopolską organizacją związkową działającą w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Od samego początku swej działalności jest strukturą związkową nie związaną z żadnym ugrupowaniem politycznym. Podstawowym celem i obszarem działania jest poprawa sytuacji strażaków w zakresie praw pracowniczych i związkowych.

Priorytetem w działalności związku jest ukierunkowanie się na działalność związkową w zakresie :

 • Kształtowania prawidłowych i efektywnych warunków służby, pracy i płacy oraz innych świadczeń na rzecz każdego funkcjonariusza i pracownika,
 • Przeciwdziałania zmianom przepisów regulujących warunki służby, pogarszających sytuację socjalną i bytową funkcjonariuszy i pracowników,
 • Tworzenia i kształtowanie nowoczesnych stosunków pracy i służby, w tym w szczególności wdrażania zasad dialogu społecznego pomiędzy partnerami społecznymi,
 • Doprowadzenie do zrównania praw i świadczeń z innymi służbami MSWiA,
 • Wnioskowanie i udział w pracach nad nowelizacją aktów prawnych dotyczących pragmatyki służby i świadczeń, szczególnie przygotowujących naszą formację do wejścia do Unii Europejskiej,
   
Co Nowego na
Stronie

Prośba o POMOC !!!

 

INNE ZWIĄZKI
Wielkopolska
 

 

Jak założyć związek ?

Informacje jak założyć Związek Zawodowy w

swojej jednostce.......

pokaz wiecej ......

 

Wasz Głos

Masz informacje którymi możesz się podzielić napisz....

napisz do nas ....

 

REGULAMIN FUNDACJI
ZAŁĄCZNIKI WNIOSEK

 

Wielkopolska

 

 
|Strona Główna| Aktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa