Powrót do strony ZG NSZZPPNajnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest
                                                                      Witamy na stronie internetowej           Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa !!!
STATUT
STRUKTURA i ZASIĘG
DEKLARACJA PROGRAMOWA
DOKUMENTY ZG
KONTAKT Z NAMI
 
AKTUALNOŚCI
KOMUNIKATY 2012r.
KOMUNIKATY 2011r.
 
NSZZ POLICJANTÓW
NSZZ FiPW
NSZZ FSG
ZZS FLORIAN
 
JAK ZOSTAĆ ZWIĄZKOWCEM !!!
PRAWO-SEJM
SPORY ZBIOROWE
 
Inne
GALERIA XX LECIE
GALERIA Sztandar
URZĘDY CENTRALNE
CIEKAWE STRONY

Napisz do Nas !!!

Jesteś naszym

Gościem !!!

 

 


11 luty 2015 roku

LIST DO PANI PREMIER

 

W dniu 11 lutego 2015 roku  w kancelarii Prezesa Rady Ministrów w imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych został złożony list do pani Premier RP, w którym FZZSM wyraziła swoje zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami związanymi z protestami pracowniczymi i aktami terrorystycznymi.

pobierz dokument-PDF


10 luty 2015 roku

 

Spotkanie z Minister Teresą Piotrowską

 

      W dniu 10 lutego 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie Teresy Piotrowskiej Minister Spraw Wewnętrznych z przedstawicielami związków zawodowych Państwowej Straży Pożarnej. Spotkanie odbyło się przy udziale Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza

 

 

patrz Komunikat MSW: Minister Teresa Piotrowska spotkała się ze związkami zawodowymi

 


10 luty 2015 roku

EMERYTURY BEZ ZMIAN

        Minister Teresa Piotrowska poinformowała w piśmie skierowanym do Przewodniczącego NSZZ FSG, iż w resorcie spraw wewnętrznych nie są prowadzone ani planowane jakiekolwiek prace nad zmianą zasad naliczania emerytur mundurowych.

pobierz dokument-PDF


21 stycznia 2015 roku

 

Spotkanie szefowej MSW z fundacjami wspierającymi funkcjonariuszy i ich rodziny

 

Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych spotkała się z przedstawicielami Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz członkom ich Rodzin „Solidarni”.

*żródło strona MSW


15 stycznia 2015 roku

 

KOMUNIKAT

W dniu 15 stycznia 2015 roku w m. Serocku/k. Warszawy odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z udziałem Prezydiów poszczególnych związków wchodzących w skład Federacji. W trakcie spotkania dokonano analizy i oceny dotychczasowego funkcjonowania Federacji oraz omówiono program działania w najbliższym czasie.

 

***

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych podczas posiedzenia w dniu 15 stycznia 2015 roku, podjęła decyzję o poparciu słusznych żądań związków zawodowych przeciwstawiających się likwidacji miejsc pracy na Śląsku, w szczególności w kopalniach.

pobierz plik pdf


styczeń 2015 roku

Rekompensatą za pracę w godzinach nadliczbowych może być czas wolny, ale powinien być on udzielany w wymiarze wyższym od liczby przepracowanych nadgodzin – proponuje rzecznik  praw obywatelskich w liście skierowanym  do premiera.

        Takie rozwiązanie – zdaniem prof. Ireny Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich – powinno dotyczyć wszystkich zatrudnionych, z wyjątkiem tych zajmujących kierownicze stanowiska. W tej sprawie RPO skierowała w grudniu 2014 r. kolejne już wystąpienie do premiera, w którym wnioskuje o zgodność polskich przepisów  z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej -  poinformował Dziennik Gazeta Prawna. 


09-10 grudnia 2014 roku

 

KOMUNIKAT ZG NSZZ PP

 

       W dniach 09-10 grudnia 2014 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Spotkanie rozpoczęto od podsumowania i dyskusji nad Uchwałami i Stanowiskami z zakończonego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w Karpaczu, w tym przyjęcia ostatecznego kształtu i sposobu realizacji zgłoszonych wniosków.

 


02 grudnia 2014

Minister Teresa Piotrowska spotkała się ze związkami zawodowymi

Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej, a także Służby Więziennej. W trakcie spotkania poruszono kwestie związane m.in. z postulatem wypłaty waloryzacji uposażeń za lata 2009-2014, zmianą zasad naliczania dodatku stażowego, a także budżetami służb w 2015 r.


14 listopada 2014

 

Komunikat Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

        W dniu 14 listopada 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej, w którym uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych ...

 


28 października 2014

Spotkanie założycielskie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dot. m.in. płatnych nadgodzin

       W dniu 28 października 2014 roku odbyło się spotkanie założycielskie "Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy i Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej",


październik 2014

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

W ramach uzgodnień członków wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów reprezentowany przez: adw. dr Martę Derlatka Kancelaria Adwokacka złożył wniosek o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o Zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Z 2004 r. Nr 8 poz. 67 ze zm.) art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o Zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...)

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) oraz Europejską Kartą Społeczną (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67)

*tekst wniosku do pobrania ze strony NSZZ FSG


15-17 października 2014 roku

 

Sprawozdawczo-Wyborczy

Krajowy Zjazd Delegatów

NSZZ PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA

Karpacz 2014 rok

Dokonano wyboru nowych władz Związku w skład, których wchodzą:

ZARZĄD GŁÓWNY

Przewodniczący         - Krzysztof HETMAN                - KG PSP Warszawa

Wiceprzewodniczący  - Paweł BOREK                      - KP PSP Ostrowiec Św.

Wiceprzewodniczący  - Jolanta BARCZYK                - KP PSP Szczecinek

Sekretarz                   - Jolanta PUK                        - KM PSP Zielona Góra

Skarbnik                    - Zbigniew ROGODZIŃSKI   - KM PSP Konin       

Członek Zarządu        - Alicja STOPCZAŃSKA       - KM PSP Wrocław

Członek Zarządu        - Sławomir STEFAŃSKI       - KP PSP Chełmno

Członek Zarządu        - Piotr GZIK                          - KM PSP Łódź

Członek Zarządu        - Andrzej LISIECKI                - KW PSP Warszawa

Członek Zarządu        - Jacek PRZYBYLSKI           - KP PSP Brzeg

Członek Zarządu        - Grzegorz LISOWSKI          - KW PSP Białystok

Członek Zarządu        - Piotr GUDALEWSKI           - KW PSP Gdańsk

Członek Zarządu       - Jacek BAŻAN                        - KP PSP Wodzisław Śl.

Członek Zarządu       - Katarzyna RYKACZEWSKA - KM PSP Szczecin

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący            - Zbigniew KUŹMA           - KP PSP Trzebnica

Członek Komisji            - Grzegorz SZYMAŃSKI    - KM PSP Poznań     

Członek Komisji            - Andrzej DRZEWIECKI     - KP PSP Turek

 

  

Uchwała Programowa

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Pracowników Pożarnictwa na kadencję 2014-2018

 

      Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa jest ogólnopolską organizacją związkową działającą w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Od początku swej działalności jest strukturą związkową nie związaną z żadnym ugrupowaniem politycznym. Podstawowym celem i obszarem działania jest poprawa sytuacji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w zakresie praw pracowniczych i związkowych.

Priorytetem Związku jest działalność w zakresie :

 • Przeciwdziałania przejawom dyskryminacji i mobbingu,

 • Kształtowania prawidłowych, efektywnych i bezpiecznych warunków służby, pracy i płacy oraz innych świadczeń na rzecz każdego funkcjonariusza i pracownika,

 • Przeciwdziałania zmianom przepisów regulujących warunki służby i pracy, pogarszających sytuację socjalną i bytową funkcjonariuszy i pracowników,

 • Tworzenia i kształtowania nowoczesnych stosunków służby i pracy, w tym w szczególności wdrażania zasad dialogu społecznego pomiędzy partnerami społecznymi,

 • Dążenia w kierunku zrównania uprawnień z innymi służbami mundurowymi,

 • Wnioskowania i udziału w pracach legislacyjnych dotyczących pragmatyki służby i pracy,

 • Urealnienia ścieżki zawodowej oraz podniesienia efektywności doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników poprzez wartościowanie stanowisk i wprowadzenie możliwości awansu poziomego,

 • Udziału i wpływu na realny i sprawiedliwy podział środków finansowych,

 • Prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej wśród funkcjonariuszy i pracowników,

 • Ugruntowania i kultywowania tradycji strażackiej,

 • Integracji środowiska strażackiego i umacniania więzi koleżeńskich,

 • Podejmowania działań w celu ochrony funkcjonariuszy, pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów przed obniżeniem poziomu ich życia,

 • Dążenia do zapewnienia właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno-rentowych,

 • Dążenia do wyeliminowania uznaniowości z przepisów i ustaw pragmatycznych.

      Powyższe priorytety będą realizowane w celu obrony praw i interesów każdego funkcjonariusza i pracownika, bez względu na stanowisko, korpus czy też status pracowniczy.

 
 
Co Nowego na
Stronie

A P E L Pracownicy Cywilni Państwowej Straży Pożarnej!

 

INNE ZWIĄZKI
Wielkopolska
 

 

Jak założyć związek ?

Informacje jak założyć Związek Zawodowy w

swojej jednostce.......

pokaz wiecej ......

 

Wasz Głos

Masz informacje którymi możesz się podzielić napisz....

napisz do nas ....

 

REGULAMIN FUNDACJI
ZAŁĄCZNIKI WNIOSEK

 

Wielkopolska

 

 
|Strona Główna| Aktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa