Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!

Przewodniczący Zarządu Głównego
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Pracowników Pożarnictwa

 

Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa

Warszawa 29 czerwca 2007 roku

 

 

Stanowisko Związku w sprawie zmiany systemu służby na Stanowiskach Kierowania.

 

Wystąpienia Zarządu Głównego:

- o zwiększenie limitu etatów systemu codziennego dla Komendy Powiatowej PSP w Brzegu,

 

- problem decyzji zachowujących prawo do zaszeregowania (utrzymania grup) na okres 2 lat

 

- prawnego aspektu udzielania czasu wolnego w zamian za ponadnormatywny czas służby z poprzednich (zamkniętych) okresów rozliczeniowych.

 

- stopnia zaawansowania prac nad informacją dotyczącą: liczby „skierowanych przez komendantów wojewódzkich wniosków awansowych na I stopień oficerski i aspirancki, na kolejne stopnie oficerskie oraz do przedstawienia informacji o sposobie ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem”.

 


S T A N O W I S K O

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa

 

w sprawie

zmiany systemu służby na Stanowiskach Kierowania PSP

 

 

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa widząc potrzebę przeprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie sytemu pełnienia służby na Stanowiskach Kierowania Państwowej Straży Pożarnej, wyraża swoje poparcie i akceptację w sprawie możliwości pełnienia służby na stanowiskach kierowania Państwowej Straży Pożarnej w systemie 24-godzinnym, będących realizacją pisma Komendanta Głównego nr. BKS-1-110/95-1/07 z dnia 15 czerwca 2007 roku.

Powyższe stanowisko jest kontynuacją wcześniejszych działań i wystąpień Związku, w zakresie ujednolicenia systemu służby w systemie zmianowym w zakresie podziału bojowego i Stanowisk Kierowania szczebla miejskiego/powiatowego (Stanowisko KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW  NSZZ  PP z dnia 28 września 2006 r.).

Zgodnie z zebranymi i napływającymi opiniami, zastosowanie takiego rozwiązania, gdzie służba dyżurna Stanowiska Kierowania (szczebla powiatowego-miejskiego) zmienia się wraz z całym tzw. podziałem bojowym, powoduje sprawniejsze i efektywniejsze funkcjonowanie Stanowisk Kierowania i bezpośrednio podległych mu strażaków.

Realizacja powyższego rozwiązania umożliwia decyzja Komendanta Głównego (Odprawa Komendantów 14.06.07 i pismo KG z dnia 15.06.07) w ramach, której Komendanci Wojewódzcy uzyskali możliwość indywidualnego uregulowania systemu na podległym terenie (brak obowiązku jednolitego systemu w skali województwa).

W prowadzenie powyższych zmian winno odbywać się w zależności od warunków miejscowych i możliwości zapewnienia minimalnych obsad osobowych w ramach zachowania 40-godzinnej normy czasu dla osób pełniących służbę na tych stanowiskach.

Uważamy, iż zastosowanie takiego rozwiązania winno się odbywać przy przeprowadzeniu konsultacji i zasięgnięciu opinii osób bezpośrednio pracujących na tych stanowiskach, pozwalając na sprawniejsze i efektywniejsze pełnienie służby na tych stanowiskach, przy jednoczesnym zmniejszeniu dodatkowych kosztów i obciążeń dla funkcjonariuszy.

 

 

 

 

   Za Zarząd

Przewodniczący  ZG NSZZ PP

Krzysztof Hetman

POWRÓT


Warszawa 29 czerwca 2007 r.

ZG-I – 12/07

 

Pan

bryg.  mgr inż. Marek KUBIAK

Komendant Główny

Państwowej Straży Pożarnej

 

 W A R S Z A W A

 

 

 

W nawiązaniu do napływających sygnałów i stosowanych na terenie kraju rozwiązań, Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, zwraca uwagę Pana Komendanta na powstające różnorodne i wzajemne sprzeczne rozwiązania, związane z praktyczną realizacja i zastosowaniem zgody Komendanta Głównego na zachowanie prawa do zaszeregowania uposażenia zasadniczego wg grupy na poprzednio zajmowanym stanowisku na okres dwóch lat.

Dotyczy to w szczególności przypadków dalszych przesunięć kadrowych związanych z przeprowadzoną reorganizacją w komendach miejskich/powiatowych, gdzie strażak otrzymał zgodę Komendanta Głównego na zachowanie prawa do zaszeregowania uposażenia zasadniczego wg grupy na poprzednio zajmowanym stanowisku na czas określony (np. do lutego 2009 roku -poprzednio zajmowane stanowisko starszy specjalista (gr 10), obecnie zajmowane stanowisko dowódca sekcji (gr 7).

Powstaje pytanie - czy w przypadku przeniesienia na inne stanowisko jednak z niższą grupą zaszeregowania niż poprzednie (gr 10) Komendant Główny PSP również wyrazi zgodę na zachowanie stawki uposażenia zasadniczego (z gr 10) (np. jeżeli strażak zostanie przeniesiony ze stanowiska dowódca sekcji gr 7 na stanowisko np. specjalisty gr 8), to czy w takim przypadku może liczyć na zachowanie stawki uposażenia z grupy 10 ze stanowiska starszy specjalista?

Jednocześnie wnioskujemy, aby w przypadku zwolnienia stanowisk równorzędnych lub wyższych np. przez osoby odchodzące na emeryturę, awansować w pierwszej kolejności osoby, które utraciły te stanowiska na skutek reorganizacji.

Zastosowanie takiego rozwiązania i jednakowa na terenie całego kraju interpretacja przedstawionego problemu pozwoli na zmniejszenie negatywnych skutków przeprowadzanej reorganizacji, pozwalając na dalsze zmiany obsadzanych stanowisk, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i rozwiązaniami zapisanymi w poszczególnych regulaminach.

 

 

  za Zarząd

               Przewodniczący  ZG NSZZ PP

 

                                  Krzysztof Hetman

 

POWRÓT


Warszawa 29 czerwca 2007 r.

ZG-I – 13/07

 

Pan

bryg.  mgr inż. Marek KUBIAK

Komendant Główny

Państwowej Straży Pożarnej

 

 W A R S Z A W A

 

 

 

W nawiązaniu do problemów przedstawionych przez Związek, podczas Odprawy Komendanta Głównego w dniu 14 czerwca br., dotyczących problemu rozliczania czasu służby w bieżącym oraz minionych okresach rozliczeniowych, Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, zwraca się do Pana Komendanta o wyjaśnienie prawnego aspektu udzielania czasu wolnego w zamian za ponadnormatywny czas służby z poprzednich (zamkniętych) okresów rozliczeniowych.

Uzyskanie, jednoznacznej interpretacji i wprowadzenie jednakowych rozwiązań w skali całej służby, pozwoli w przyszłości uniknąć problemów w przypadku ewentualnego uruchomienia dodatkowych środków finansowych (wydzielenia funduszu nagród z funduszu wynagrodzeń i uruchomienia środków finansowych w wysokości 25,6 min zł na nagrody dla funkcjonariuszy PSP), z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za wypracowane nadgodziny w 2006 roku.

 

                                                                                za Zarząd

 Przewodniczący  ZG NSZZ PP

 

        Krzysztof Hetman

POWRÓT


Warszawa 29 czerwca 2007 r.

ZG-I – 14/07

 

 

Pan

bryg.  mgr inż. Marek KUBIAK

Komendant Główny

Państwowej Straży Pożarnej

 

 W A R S Z A W A

 

 

 

W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania Pana Pawła Solocha, Podsekretarza Stanu w MSWiA, Szefa Obrony Cywilnej Kraju z przedstawicielami pożarniczych związków zawodowych w dniu 25 kwietnia 2007 roku, Zarząd Główny zwraca się z zapytaniem o przedstawienie stopnia zaawansowania prac nad informacją dotyczącą:
liczby „skierowanych przez komendantów wojewódzkich wniosków awansowych na I stopień oficerski i aspirancki, na kolejne stopnie oficerskie oraz do przedstawienia informacji o sposobie ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem”.

Jednocześnie wnioskujemy o zobowiązanie Komendantów Wojewódzkich i poszczególnych Komendantów Miejskich/Powiatowych do udzielenia (wysłania) uzasadnienia odrzucenia wniosków awansowych (podczas tegorocznej akcji awansowej) wraz z opracowaniem stosownych zestawień i przekazaniem ich do organizacji związkowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

            Wniosek nasz wynika z faktu napływania do naszego związku pytań od strażaków, na których zostały sporządzone i przesłane prawidłowe wnioski awansowe, a na które nie uzyskano odpowiedzi. Równocześnie prosimy o rozważenie możliwości rozpatrzenia tych wniosków w najbliższym możliwym terminie.

 

                                                                                        za Zarząd

 Przewodniczący  ZG NSZZ PP

  

                                  Krzysztof Hetman

POWRÓT


 

Warszawa 29 czerwca 2007 r.

ZG-I – 11/07

 

Pan

bryg.  mgr inż. Marek KUBIAK

Komendant Główny

Państwowej Straży Pożarnej

 

 W A R S Z A W A

 

 

 

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, zgodnie z wystąpieniem organizacji związkowej NSZZ PP w Brzegu wnioskuje o zwiększenie o dwa etaty funkcjonariuszy limitu etatów systemu codziennego dla Komendy Powiatowej PSP w Brzegu w ramach przyznanych uprawnień Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego.

 

Uzasadnienie:

Wniosek związany jest z półrocznym okresem funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Brzegu po przeprowadzonej reformie organizacyjnej, i bezpośrednimi skutkami jej wdrożenia. Obecnie w tut. komendzie stan osobowy pracowników systemu codziennego wynosi 13 etatów w tym 6 etatów kierowniczych (komendanci, dowódcy JRG), oraz jeden etat cywilny pomocniczy niezwiązany z realizacją merytorycznych zadań komendy.

Uważamy, że zaproponowana ilość 13 etatów pracowników ośmiogodzinnych komendy jest niewystarczająca do prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań.

Powiat brzeski liczy ok. 93 tyś mieszkańców, składa się z 6 gmin, w tym 3 miast. W skład KP PSP Brzeg wchodzą dwie JRG. W KP PSP Brzeg funkcjonuje CPR, który obsługuje dwa powiaty – powiat brzeski i namysłowski, PSK Brzeg obsługuje również numer 112. Liczba zdarzeń już od kilku lat znacznie przekracza 1000. Przy dużej ilości zdarzeń i zagrożeń oraz przy obsłudze dwóch jednostek ratowniczo-gaśniczych, ilość 13 etatów systemu codziennego ( w tym jeden pomocniczy, więc 12 merytorycznych) nie gwarantuje właściwego funkcjonowania komendy.

Z ogólnej liczby 13 etatów ośmiogodzinnych, w tym jeden etat służby cywilnej i jeden etat cywilny pomocniczy sprawy administracyjno-operacyjne tj. (komórka operacyjno-szkoleniowa, kwatermistrzowsko-techniczna, kontrolno-rozpoznawcza, organizacyjno-kadrowa, finansowa) prowadzi faktycznie pięciu funkcjonariuszy, co nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania komendy. Wobec powyższego uważamy, że niezbędnym jest zwiększenie liczby etatów codziennych w komendzie.  

Obecny regulamin, która zakłada obsadzenie po jednej osobie w komórkach organizacyjnych komendy i połączenie zadań poszczególnych komórek bez zagwarantowanego zastępstwa wg naszego stanowiska i półrocznych doświadczeń nie zapewnia właściwego i prawidłowego funkcjonowania komendy, powodując ponadto występowanie problemów z wykorzystywaniem urlopów, ewentualnych zwolnień lekarskich, wyjazdów na kursy i szkolenia. Przy pięciu etatach codziennych funkcjonariuszy, niemożliwe jest realizowanie dodatkowych zadań komendy tj. pełnienie służb w dyspozycji komendanta (przy zachowaniu 88 godzin), nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem 36 jednostek OSP w powiecie brzeskim w tym prowadzenie inspekcji gotowości bojowej, przeglądów technicznych, szkoleń i ćwiczeń, pomoc przy organizowaniu gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, pełnienie służb dublerskich na PSK.

Proponowane w zmianie regulaminu przesunięcie dwóch etatów funkcjonariuszy do komendy pozwoli na pełnienie służb w zastępstwie dyspozytorów na PSK, a tym samym na realizację 40-godzinnego tygodnia pracy przez dyspozytorów, oraz nie angażowanie strażaków JRG do pełnienia w/w służb. Zwiększenie liczby etatów codziennych do godz.15 tj. po jednym w komórce kwatermistrzowsko-technicznej i finansów jest według nas jak najbardziej zasadne.

Dodatkowe stanowisko funkcjonariusza w sekcji kwatermistrzowsko-technicznej zapewni poprawne funkcjonowanie w zaopatrzeniu dwóch jednostek JRG w sprzęt ochrony osobistej, umundurowania, paliwo, utrzymanie sprzętu specjalistycznego w sprawności technicznej, co ma bezpośredni wpływ na sprawne działania ratowniczo-gaśnicze, odciąży ponadto dowódców JRG od zadań kwatermistrzowsko-technicznych i pozwoli im na pełne realizowanie zadań bojowych i szkoleniowych jednostek. 

Wzmocnienie komórki finansowej o jeden etat jest niezbędne (w obecnym regulaminie przewidziane jest 0,5 etatu cywilnego pomocniczego) , ponieważ praca w komórce finansowej wymaga codziennej obsady co mogą zagwarantować jedynie dwa pełne etaty, komórka realizuje wydatki finansowe komendy, rozlicza finansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przygotowuje listy wynagrodzeń i deklaracje podatkowe, a przy realizacji w/w zadań wymagane jest przestrzeganie ustawowych terminów. W związku z funkcjonowaniem przy naszej komendzie Centrum Powiadamiania Ratunkowego zasadność, sposób i terminowość wydatkowania przekazanych na ten cel środków finansowych  jest przedmiotem corocznych kontroli zewnętrznych m.in. przez Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Najwyższą Izbę Kontroli, a w zakresie finansów komendy m.in. przez ZUS. 

Ponadto chcemy podkreślić, że w innych mniejszych komendach powiatowych funkcjonujących na terenie naszego województwa z jedną jednostką JRG w służbie finansów obsadzone są dwa etaty funkcjonariuszy, oraz w strukturach komend realizujących zadania w mniejszych powiatach (50-tysięcznych) jest większa liczba etatów wykonawczych – merytorycznych. Dodatkowe dwa etaty pozyskane przez komendę gwarantują pełną i terminową realizację w/w zadań we wszystkich komórkach organizacyjnych, a ponadto rozwiązują problemy z absencją związaną z wykorzystywaniem urlopów, ewentualnych zwolnień lekarskich, wyjazdów na kursy i szkolenia.

Liczymy, że przedstawione powyżej uwagi znajdą zrozumienie i odzwierciedlenie w decyzjach podejmowanych przez Pana Komendanta, uwzględniających powyższy wniosek, pozwalając funkcjonariuszom w/w komendy na realizacje zadań na odpowiednim poziomie.

 

  Za Zarząd

                Przewodniczący  ZG NSZZ PP

                    Krzysztof Hetman

 

 

POWRÓT

 
|Strona GłównaAktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa